Hytsu Three Function Valve Block (LS5522)

£536.47 + 20% UK VAT

Hytsu three function valve block ref number LS5522.

2 in stock

Description

Hytsu three function valve block
Suitable For:
FD20T
FD20C
FD25T
FD25C
FD25T
FD30C
FD35T
FD35C
FG20T
FG20C
FG25T
FG25C
FG30T
FG30C
FG35T
FG35C
S100

Make Model Engine
HYTSU FD20C
HYTSU FD20T
HYTSU FD25C
HYTSU FD25T
HYTSU FD30C
HYTSU FD30T
HYTSU FD35C
HYTSU FD35T
HYTSU FG20C
HYTSU FG20T
HYTSU FG25C
HYTSU FG25T
HYTSU FG30C
HYTSU FG30T
HYTSU FG35C
HYTSU FG35T
HYTSU S100